Weekbrief 6 februari, team onderwijs

ingevoerd op 06-02-2019

Weekbrief team onderwijs - 6 februari 2019

 

Belangrijke data

15 t/m 25 februari   start voorjaarsvakantie, let op: vrijdag 15 en maandag 25 februari ook vrij

 

Dit moet ons van het hart (bron Ato Scholengroep)

Als directeur van IKC Spoorbuurt zijn wij onderwijskundig leider en hebben we een strategische rol. Het is onze taak om het kindcentrum naar de toekomst te brengen. Wij staan voor leerplezier voor de kinderen, dat gerealiseerd wordt door gedreven en professionele leerkrachten.

MAAR…

Dit blijkt niet meer voldoende te zijn. Op dit moment is er een crisis in het onderwijs gaande. De kwaliteit van onderwijs staat onder druk, omdat onderwijskundig leiderschap onder druk staat. Steeds vaker zijn we bezig met bijzaken als het organiseren van de vervanging of het omgaan met incidenten. Ook zorgt de invoering van Passend Onderwijs voor extra taken en verantwoordelijkheden, zowel voor de leerkrachten als voor de directeur. De schoolleidersvakbond heeft ons opgeroepen deze week actie te voeren door de taak vervanging zoeken naast ons neer te leggen, waardoor er meer tijd is voor de basis van ons vak: onderwijskundig leiderschap.

 

Er is een grens bereikt en de rek is eruit! Maar wij willen voor uw kind en voor onze mensen door het vuur blijven gaan! Met het regelen van vervanging komen we nu echt in de knel; het kost veel tijd en de leerkrachten zijn op. De noodzaak om een groep naar huis te sturen, levert veel druk op bij directeuren. Wij willen ouders niet meer dan nodig confronteren met het feit dat kinderen niet naar school kunnen. Daarom hebben wij geen gehoor gegeven aan de oproep van de vakbond om deze week geen vervanging te regelen.

 

We blijven onze best doen voor de kwaliteit van ons onderwijs. We zullen kritisch beschouwen wat hoofd- en bijzaken zijn in ons vak. We zullen duidelijk aan gaan geven waar onze grens ligt. Taken die geen prioriteit hebben met betrekking tot het onderwijs, zullen we het eerste laten vervallen. Niet uit onwil, maar uit onmacht. We ontvangen signalen van u dat u als ouder heel goed begrijpt dat de nood hoog is. Vandaar de keuze om deze week in de drie groepen waar zieke collega door griep zijn alle mogelijke middelen in te zetten om te zorgen dat kinderen onderwijs ontvangen.

 

Inge Heijerman & Dennis Burger

Directie IKC Spoorbuurt

 

Kanjertraining

Op IKC Spoorbuurt werken wij met de Kanjertraining. Via de Kanjertraining worden sociale vaardigheden aangeleerd d.m.v. gesprekken en oefeningen. Om u als ouder inzicht te geven in de Kanjertraining vindt er op maandagavond 4 maart om 19.30 uur een ouderavond hierover plaats. De ouderavond heeft vorig schooljaar al plaatsgevonden bij invoering van de Kanjertraining. Nu wordt deze nogmaals georganiseerd voor nieuwe ouders of ouders die de eerste keer niet aanwezig konden zijn. Ook andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom.

 

Het IKC-onderwijsteam heeft bij invoering van de Kanjertraining training gevolgd m.b.t de Kanjeraanpak. Deze week worden ook de pedagogisch medewerkers getraind in de Kanjeraanpak, zodat we de aanpak in het gehele IKC in kunnen zetten en er voor de kinderen één aanpak is gedurende de dag.

 

M5-aanpak

In november zijn wij gestart met de M5-aanpak met als doel er samen voor te zorgen dat IKC Spoorbuurt voor iedereen een veilige plek is en blijft. Via de meldknop op de website kunnen kinderen incidenten melden. Maandelijks krijgen alle groepen een terugkoppeling van het aantal meldingen en het opvallende pestgedrag. Volgende week zal de tweede terugkoppeling naar de groepen plaatsvinden.

 

Om IKC Spoorbuurt een veilige plek te laten zijn, is het belangrijk pestincidenten ten alle tijden te melden. De stuurgroep filtert maandelijks alle meldingen, waarbij zij onderscheid maken tussen structureel pestgedrag en incidenteel gedrag. Wij vragen u daarom ook bij twijfel de incidenten in de meldbox te plaatsen. Meldingen kunnen door kinderen en ouders uit alle groepen worden gedaan. Kinderen die het prettig vinden om op school meldingen in de meldbox te plaatsen, kunnen dit na schooltijd met de leerkracht doen.

 

Hekken

Het schoolplein wordt dagelijks gebruikt door fietsers en voetgangers als kortere route van en naar het station. Dit zorgt regelmatig voor overlast, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Om het schoolplein veilig te houden zullen de hekken vanaf heden gesloten worden (niet op slot). Binnenkort worden er draaiknoppen op de hekken geplaatst, waarmee het openen van de hekken een extra handeling vergt.

 

Voorjaarsvakantie

Op vrijdag 15 februari start de voorjaarsvakantie. Deze vrijdag is een extra vakantiedag en hebben de kinderen al vrij. Aansluitend op de voorjaarsvakantie heeft het onderwijsteam een studiedag op maandag 25 februari. De kinderen hebben deze dag nog vrij. Dit betekent dat zij vakantie hebben van 15 t/m 25 februari.

 

SportService

Wegens tentamens van de studenten is er van 11 t/m 15 februari geen pauzesport en naschools aanbod.

 

Namens het team,

Dennis Burger & Inge Heijerman

Directie IKC Spoorbuurt, team onderwijs

Logo-IKC-Spoorbuurt-def-FC Logo-IKC-Spoorbuurt-def-FC