Weekbrief 17 januari 2017

ingevoerd op 17-01-2017

Weekbrief, 17 januari 2017

Vervanging bij afwezigheid leerkracht

Zoals u eerder in deze weekbrief en in een extra brief van het bestuur van Stichting Sarkon heeft kunnen lezen is het voor de regio Noord Holland Noord lastig om invalleerkrachten te vinden die we kunnen inzetten bij ziekte en verlof. Dit heeft op dit moment vooral te maken met het feit dat er geen invalleerkrachten zijn die ingezet kunnen worden. Het is voor het team en de schoolleiding een grote uitdaging om een oplossing te organiseren. Naast het gegeven dat we regelmatig parttimers, die zich extra beschikbaar stellen, inzetten hebben we ook al een enkele keer een groep moeten verdelen over de andere groepen en in een enkel geval een groep naar huis moeten sturen. Ook wij vinden dit heel vervelend. Een groep verdelen of naar huis sturen doen wij op het moment dat wij geen andere passende oplossing meer hebben. Bij verandering in de groepsbezetting of plotselinge afwezigheid van de leerkracht ontvangt u via de directie van de school een bericht via Digiduif.

Digiduif

Op dit moment heeft 88% van de ouders een account voor Digiduif aangemaakt. De berichtgeving via Ouderportaal is intussen gestopt en over een week zal het Ouderportaal op zwart gaan.

Is het u nog niet gelukt om een account voor Digiduif aan te maken loop dan even binnen bij de schooldirectie of stuur een bericht naar de schoolleiding: directeur.spoorbuurtschool@sarkon.nl

Zij kunnen u verder helpen. Door het niet activeren van uw account mist u essentiële informatie. De periode tot de voorjaarsvakantie zal worden gebruikt om de kalenderfunctie verder te vullen en om een aantal onderdelen verder vorm te geven.

Informatie avond andere schooltijden

Aankomende woensdag, 18 januari, vindt er een informatie bijeenkomst plaats over andere schooltijden. U kunt zich nog aanmelden voor deze informatiebijeenkomst door een e-mail te sturen naar directeur.spoorbuurtschool@sarkon.nl De avond duurt van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur en vindt plaats op het Zonneplein. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met Kappio Kinderopvang en de medezeggenschapsraad van de school.

 

Renovatieplannen

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de renovatieplannen van de school die de school heeft. Met deze plannen zal het gebouw worden gerenoveerd om het een eigentijdse uitstraling te geven en daarnaast zo in te richten dat de onderwijsvisie van de school goed kan worden vorm gegeven. Als de zaken achter de schermen verlopen volgens plan zal er eind maart een informatiebijeenkomst plaatsvinden voor ouders en omwonenden. De datum voor de bijeenkomst zal via de weekbrief worden gecommuniceerd.

Ouderbetrokkenheid

Voor de vakantie is er een oproep geweest voor ouders die willen meedenken over ouderbetrokkenheid. Na twee oproepen hebben zich elf ouders gemeld die samen met de schoolleiding wil meedenken over ouderbetrokkenheid. De groep zal eind januari samen komen en gaandeweg het traject zal u via de weekbrief worden geïnformeerd over de ontwikkelingen m.b.t. de ouderbetrokkenheid binnen de school.

Sponsors gezocht

Een nieuw logo vraagt ook om nieuwe schoolshirts / hesjes die we kunnen gaan inzetten tijdens de Avond-4-daagse en andere activiteiten. We zijn op zoek naar sponsors die deze wens mede mogelijk willen maken. Deze oproep past binnen het sponsorbeleid van de organisatie. Heeft u interesse of wilt u meer weten over mogelijkheden neem dan contact op met Dennis Burger. U kunt ook een e-mailbericht sturen aan directeur.spoorbuurtschool@sarkon.nl

 

kok gezocht

Voor het afscheidskamp van groep 8 op Texel zijn wij op zoek naar een ouder die het eten voor de kinderen en de leiding zou willen verzorgen. Onze huidige kok stopt er helaas na een aantal jaren mee. Wij zijn op zoek naar iemand die dit jaar wil meelopen met de huidige kok en voor langere tijd deze taak zou willen overnemen tijdens het jaarlijkse kamp. Het kamp vindt dit jaar plaats van 28 t/m 30 juni. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met Marie Jose Nater, leerkracht van groep 8b of via mariejosenater@sarkon.nl  Zij kan u ook meer informatie verstrekken over de taak.

 

Cito toetsperiode

Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, gebruiken wij het Cito Volgsysteem primair onderwijs. Met de bijbehorende toetsen bepaalt een leerkracht waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kan er goed worden ingespeeld op de behoeftes van uw kind.

Een leerkracht krijgt de hele dag informatie over wat een leerling kan en wat hij nog moet leren. Dat doet hij door beurten te geven, te observeren, werk na te kijken en toetsen uit lesmethodes af te nemen. Door daarnaast twee keer per jaar de toetsen van Cito af te nemen, kijkt een leerkracht weer even met een andere blik naar de leerlingen. In veel gevallen komt de toetsuitslag op de toetsen van Cito overeen met wat de leerkracht verwacht. In sommige gevallen levert het echter verrassende informatie op. “Hé, vermenigvuldigen en delen gaat toch beter dan ik dacht.” Of: “Bij spelling kon hij eerst wel goed de ou- en au-woorden onderscheiden, maar dat is nu toch weggezakt.” Juist dit soort informatie geeft de leerkracht de kans om tijdig bij te sturen en geeft uw kind de beste kans om zijn talenten te ontwikkelen.

 

Uw kind maakt zowel toetsen uit de lesmethodes als de toetsen uit het Cito Volgsysteem primair onderwijs. Wat is het verschil? De methodetoetsen zijn bedoeld om vast te stellen of uw kind de lesstof die net is behandeld voldoende beheerst. De leerkracht weet zo of hij door kan gaan in de methode of dat herhaling wenselijk is. De toetsen van Cito hebben een ander doel: ze zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van uw zoon of dochter te kunnen vergelijken met het niveau van klasgenoten. Bovendien volgen de leerkrachten zo de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig. Hoe dat werkt? De toetsen van een leergebied – bijvoorbeeld Spelling of Rekenen-Wiskunde – zijn door een speciale meettechniek allemaal aan elkaar gekoppeld. De score van de toets in groep 3 kan hierdoor bijvoorbeeld worden vergelijken met die van de toets in groep 4. Zo is direct duidelijk of uw kind voldoende vooruit is gegaan. Op basis van de resultaten maakt de leerkracht een analyse van de resultaten en bespreekt deze indien nodig met de intern begeleider. Waar nodig zal de aanpak voor de leerling worden bijgesteld.  Op deze manier proberen wij de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te volgen. De toetsperiode vindt plaats in januari en februari en in juni.

De directie van de Spoorbuurtschool

Nieuwsbrief-800x600 Nieuwsbrief-800x600